Obchodní Podmínky pro Půjčovnu kvítí DECOR

(níže Obchodní Podmínky pro E-shop kvítí DECOR)

1. Smluvní strany

Pronajímatel: kvítí DECOR s.r.o., Hrnčířská 351, 252 42 Jesenice - Zdiměřice

IČ: 19201745Bankovní spojení - Fio banka: 2402523524/2010,

(dále jen "Pronajímatel").

Nájemce: Zákazník, který se rozhodne zapůjčit si nějaký inventář/zboží z obchodu www.kvitidecor.cz se stává nájemcem.

(dále jen "Nájemce").

2. Předmět smluvního vztahu

2.1. Předmětem smluvního vztahu je přenechání movitých věcí ve vlastnictví Pronajímatele Nájemci, aby Nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to Pronajímateli nájemné. Pronajímané movité věci jsou dále v těchto obchodních podmínkách uváděny jako inventář/zboží nájmu.

3. Ceny, vratná kauce a neplátce DPH

3.1. Ceny za půjčovné (pronájem) jsou vždy uvedeny na webových stránkách u každého produktu. Kvítí DECOR zasílá svým zákazníkům fakturu na základě závazné objednávky, kterou kupující či nájemce uskuteční prostřednictvím e-shopu na webových stránkách: www.kvitidecor.cz.

3.2. Pokud si u nás zapůjčíte nějaký inventář/zboží, zašleme Vám po Vaší objednávce informaci, v jaké výši po Vás budeme požadovat složit vratnou kauci (zálohu) a dále informace pro provedení platby. Kvítí DECOR Vám kauci vrátí v plné výši, jestliže se zapůjčený inventář/zboží vrátí nepoškozené, nezničené, nebo neznehodnocené. Podrobněji jsou pravidla vratné kauce popsána v článku 6.

3.3. Nejsme plátci DPH.

4. Podmínky pro předání inventáře/zboží nájmu.

4.1. Pronajímatel se zavazuje předat inventář/zboží nájmu Nájemci nejpozději v den uvedený v objednávce. Tato povinnost Pronajímateli vzniká za předpokladu, že Nájemce zaplatil nájemné nejpozději 5 pracovních dnů před dnem zápůjčky. Předání se uskuteční jedním z následujících způsobů:

 • Pronajímatel předá inventář/zboží nájmu Nájemci osobně, a to na adrese, kde Pronajímatel provozuje podnikatelskou činnost, nebo na jiném místě dle vzájemné dohody.
 • Pronajímatel inventář/zboží nájmu Nájemci přiveze osobně na adresu, kterou si mezi sebou dohodli při uzavírání smlouvy na náklady Nájemce.
 • Pronajímatel inventář/zboží nájmu zašle prostřednictvím přepravní společnosti na adresu, kterou si Nájemce zvolí a na své náklady uhradí.

5. Převzetí inventáře/zboží nájmu Nájemcem a odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) ze strany Pronajímatele

5.1. Při převzetí je Nájemce povinen inventář/zboží nájmu zkontrolovat, zda není poškozené nebo jinak znehodnocené. Jestliže Nájemce zjistí, že je inventář/zboží nájmu poškozené, zničené či znehodnocené, je povinen informovat o tom Pronajímatele, a to nejpozději v den převzetí od přepravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude se považovat za to, že Nájemce převzal inventář/zboží nájmu bez jakýchkoliv vad či poškození.

6. Odpovědnost Nájemce za škodu (majetkovou újmu) na inventáři/zboží nájmu

6.1. Odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) na inventáři/zboží nájmu nese Nájemce, a to od okamžiku převzetí inventáře/zboží nájmu až do navrácení tohoto inventáře/zboží Pronajímateli. V případě, že Nájemce vrací inventář/zboží nájmu Pronajímateli prostřednictvím zásilkové služby (přepravce), je v osobním zájmu Nájemce, aby si zdokumentoval, např. prostřednictvím fotografií, že je inventář/zboží nájmu předávány zásilkové službě (přepravci) nepoškozené.

6.2. Pokud Pronajímatel převezme inventář/zboží nájmu poškozené, zničené nebo jinak znehodnocené a Nájemce nebude moci prokázat, že předal inventář/zboží nájmu zásilkové službě (přepravci) nepoškozené, nezničené nebo jinak neznehodnocené, považuje se za to, že odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) nese Nájemce.

7. Kauce a podmínky pro navrácení kauce

7.1. Kauce je finanční částka, kterou Nájemce dobrovolně postupuje Pronajímateli jako formu vratné zálohy. Výše kauce odpovídá přibližně 50% ceny objednávky pronajímaného inventáře/zboží. Výši kauce stanovuje vždy Pronajímatel. Pokud Pronajímatel převezme inventář/zboží nájmu ve stejném stavu jako je odeslal, je povinen navrátit přijatou kauci Nájemci v plné výši. Při osobním předání nepoškozeného inventáře/zboží nájmu je kauce předána ihned, nebo zaslána na účet Nájemce maximálně do 2 pracovních dnů. Jestliže byl inventář/zboží nájmu zaslán prostřednictvím zásilkové služby (přepravce), je vratná kauce zaslána do 2 pracovních dnů od data převzetí nepoškozených, nezničených a neznehodnoceného inventáře/zboží nájmu na bankovní účet Nájemce.

7.2. Při převzetí poškozeného, zničeného nebo znehodnoceného inventáře/zboží nájmu je Pronajímatel oprávněn ponechat si kauci nebo její část, aby mohl inventář/zboží nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu. Pokud není možné inventář/zboží nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu, ponechá si Pronajímatel kauci nebo její část, aby mohl pořídit inventář/zboží nájmu nové, srovnatelné s těmi, které byli na základě objednávky zapůjčeny (pronajaty). Výše vratné kauce je uvedena na faktuře, nebo objednávce, kterou zasílá Pronajímatel Nájemci poté, co Nájemce učinil objednávku prostřednictvím e-shopu na webových stránkách: www.kvitidecor.cz nebo je objednal jiným způsobem, z kterého je zřejmé, jaký inventář/zboží chce zapůjčit (pronajmout) a v jakém termínu si je přeje zapůjčit (pronajmout).

7.3. O finanční částce, kterou si Pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat Nájemce, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od data převzetí inventáře/zboží nájmu od přepravce. Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje také elektronická komunikace, např. formou e-mailu či SMS zpráv. Toto ustanovení se použije obdobně také pro osobní předání inventáře/zboží nájmu.

8. Smluvní pokuty

8.1. Nájemce má povinnost vrátit inventář/zboží nájmu Pronajímateli nejpozději do data, na kterou byl inventář/zboží nájmu zapůjčen (pronajat). Za navrácení se považuje fyzické předání inventáře/zboží nájmu k rukám Pronajímatele, nebo doručení prostřednictvím přepravce k rukám Pronajímatele. V případě prodlení Nájemce s vrácením inventáře/zboží má Pronajímatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50% denně z hodnoty celkového nájemného za nájem poskytnutého inventáře/zboží. Kromě smluvní pokuty podle předchozí věty má Pronajímatel vůči Nájemci právo na náhradu veškeré vzniklé škody a ušlého zisku, jakož i prokazatelných výloh spojených s vymáháním pohledávky.

8.2. Jestliže Nájemce inventář/zboží nájmu nevrátí vůbec, náleží Pronajímateli celá postoupená kauce a doplatek ve výši pořizovací ceny inventáře/zboží.

8.3. Pokud Nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 30 - 15 dní před termínem zápůjčky, náleží Pronajímateli 25% z ceny objednávky (nájemného). Navrácení zbývající částky se uskuteční ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

8.4. Pokud Nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 14 - 8 dní před termínem zápůjčky, náleží Pronajímateli 50% z ceny objednávky (nájemného). Navrácení zbývající částky se uskuteční ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

8.5. Pokud Nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 7 dní a kratší před termínem zápůjčky, náleží Pronajímateli 100% z ceny objednávky (nájemného).


Tyto obchodní podmínky pro Půjčovnu nabývají účinnosti dnem 29.3.2023.

Obchodní Podmínky pro E-shop kvítí DECOR

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavírané mezi společností kvítí DECOR, s.r.o., IČ: 19201745, se sídlem Hrnčířská 351, 252 42 Jesenice – Zdiměřice, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 382981, jako prodávající, a kupujícím. Kupujícím je jakákoliv fyzická, nebo právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Prodávající je podnikatelem zaměřeným na prodej dekorativního zboží, textilního zboží, doplňků, umělých květin a makronek s potiskem s tím, že informace o prodávaném zboží jsou umístěny na internetových stránkách prodávajícíwww.kvitidecor.cz.

2.2. Kupní smlouva je uzavírána buď písemně, elektronicky prostřednictvím e-mailu, nebo objednáním na e-shopu www.kvitidecor.cz s následným potvrzením o dostupnosti zboží do e-mailu, či telefonicky.

2.3. V případě uzavření kupní smlouvy za pomoci prostředku komunikace na dálku kupující zašle prodávajícímu poptávku elektronicky prostřednictvím e-mailu. Kupující je povinen prodávajícímu sdělit jeho identifikační údaje, tzn. v případě fyzické osoby zejména jméno, příjmení a bydliště, nebo v případě právnické osoby firmu, sídlo, identifikační číslo, a pokud je kupující plátcem DPH uvede rovněž daňové identifikační číslo, případně uvede rovněž adresu pro doručení zboží, pokud bude tato adresa odlišná od adresy bydliště či sídla. Na základě poptávky sdělí prodávající kupujícímu elektronicky prostřednictvím e-mailu cenu zboží (např. zasláním aktuálního ceníku zboží), výši nákladů na dopravu zboží a seznámí kupujícího s těmito obchodními podmínkami. Kupující na základě poskytnutých informací zašle prodávajícímu prostřednictvím e-mailu objednávku zboží, ve které uvede zejména druh a množství zboží. Prodávající kupujícímu objednávku potvrdí, případně mu elektronicky e-mailem zašle informaci o odeslání zboží.

2.4. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy a upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy, pokud není mezi smluvními stranami výslovně ujednáno jinak. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2.5. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení kupní ceny, či její části, zálohy, nebo nákladů na dopravu, a to před odesláním zboží.

2.6. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka kupujícího) je neodvolatelný a může být prodávajícím přijat kdykoliv ve lhůtě 14 dnů ode dne odeslání objednávky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je přijetí objednávky potvrzeno prodávajícím, nebo je kupujícímu odeslána zpráva o připravení zboží k osobnímu odběru, nebo o odeslání zboží dopravcem.

2.7. Prodávající není povinen přijmout návrh na uzavření smlouvy. Prodávající nepřijme návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě:

 • nedostatečných skladových zásob zboží, nedostupnosti zboží, nebo přerušení výroby výrobcem zboží;
 • nezaplacení kupní ceny či její části, zálohy, nebo nákladů na dopravu;
 • vyšší moci.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupní cena zboží je součet jednotlivých cen zboží uvedených v objednávce s tím, že ke kupní ceně bude připočtena cena za dopravu a daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy.

3.2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu do dvou (2) dnů od uzavření kupní smlouvy a odeslání příslušného daňového dokladu na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.3 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu (faktuře) vystavené prodávajícím a odeslané na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, vypovědět ji, či ji jinak jednostranně ukončit z jiných než kogentních zákonných důvodů, nebo z důvodů výslovně uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě, přičemž smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1977 až § 1979, § 1999, § 2000, § 2002 a § 2003 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu, a to bez zbytečného odkladu na účet, ze kterého kupující kupní cenu uhradil.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVÍRANÉ SE SPOTŘEBITELEM

5.1. Ustanovení tohoto článku 5. obchodních podmínek se uplatní pouze v případě, že kupující je spotřebitelem. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

5.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze mimo jiné odstoupit od smluv:

 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele, nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, a to zejména textil s kamínky, makronky s vlastním potiskem a kytice a květinové dekorace na míru,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví, nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

5.3. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je přílohou těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího info@kvitidecor.cz.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 3 tohoto článku 5. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.

5.6. V případě vzniku škody na zboží, je prodávající oprávněn nárok na náhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající zajišťuje dodání zboží osobním předáním v místě výdejního skladu prodávajícího na adrese V Mokřinách, Vestec u Prahy, nebo v místě předchozí dohody kupujícího s prodávajícím, nebo prostřednictvím poskytovatele zasilatelských služeb.

6.2. Zboží bude předáno kupujícímu v místě výdejního skladu prodávajícího, nebo dodáno na adresu uvedenou v objednávce.

6.3. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu v ujednané lhůtě. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje z důvodu vyšší moci, nebo v případech, kdy není možné z jiných vážných důvodů dodat zboží v uvedené lhůtě. V případě prodloužení dodací lhůty informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu kupujícího. Je-li kupující spotřebitelem, má v tomto případě právo na odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do doby dodání zboží.

6.4. Prodávající splní svoji povinnost dodat zboží předáním zboží osobně, nebo prvnímu dopravci k přepravě na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Nebezpečí škody na věci tak přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

6.5. V případě, že je zvláštní způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko s tím spojené a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.6. Kupující je povinen převzít zboží na adrese uvedené v objednávce při dodání. Pokud kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v objednávce, není prodávající v prodlení s dodáním zboží a kupující nese náklady spojené s případným opakovaným doručením zboží, či jeho vrácením prodávajícímu.

6.7. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto závady okamžitě oznámit dopravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží (věci) způsobené kupujícím.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

7.3. Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost.

7.4. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) zasláním e-mailové zprávy na adresu prodávajícího info@kvitidecor.cz.

7.6. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu fakturu, pokladní či jiný obdobný účetní doklad, z něhož je zřejmé, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

7.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady.

7.9. Není-li prodávající schopen dodat po oprávněném uplatnění vady kupujícímu novou věc z důvodu její nedostupnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a vrátí kupujícímu kupní cenu věci.

7.10. Je-li věc kupujícímu zasílána prostřednictvím poskytovatele zasilatelských služeb a věc má zjevnou vadu, je kupující povinen uplatnit reklamaci sepsáním protokolu o poškození převzaté zásilky v okamžiku jejího převzetí od takového dopravce, nebo odmítnout převzetí takto poškozené zásilky, v opačném případě kupující nemá právo na uplatnění reklamace u prodávajícího z výše uvedeného důvodu.

7.11. Kupující je povinen podle svých možností zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci za účelem zjištění případných vad, či nekompletnosti dodaného zboží a případné vady oznámit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zásilky. Převzetím zásilky je okamžik, kdy ji doručovatel odevzdá kupujícímu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží. Do té doby je kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se zbožím, které by bránilo prodávajícímu převzít zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu.

8.2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

8.3. Smluvní strany si pro kupní smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající a s ní související, které obsahují mezinárodní prvek, sjednávají jako rozhodné právo České republiky s tím, že pokud je kupující spotřebitelem, rozhodné právo bude stanoveno na základě příslušných ustanovení kolizních norem.

8.4. Smluvní strany si k řešení sporů z kupní smlouvy a z právních vztahů z ní vyplývajících a s ní souvisejících sjednávají příslušnost soudů České republiky s tím, že pokud je kupující spotřebitelem, příslušnost soudů bude určena na základě příslušných ustanovení kolizních norem.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související, přičemž smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se vzdávají jakéhokoliv práva na zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu, pokud by byla vzájemná plnění dle této kupní smlouvy v hrubém nepoměru, a výslovně vylučují použití ust. § 1793 až § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.6. Pokud je smluvní strana v prodlení se splácením peněžitého dluhu dle kupní smlouvy, pak je taková smluvní strana jako dlužník povinna zaplatit druhé straně jako věřiteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dle platných právních předpisů. Věřitel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu v plné výši, a to bez ohledu na to, zda je či není kryta úrokem z prodlení.

8.7. Není-li kupní smlouva uzavírána se spotřebitelem, pak smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1799, § 1800 a § 2158 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.8. Obchodní zvyklosti, ať už zachovávané obecně či v daném odvětví, nemají přednost před ustanoveními kupní smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo zákona.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

9.2. Kupující si je vědom toho, že po odeslání objednávky budou prodávajícím zpracovávány osobní údaje kupujícího obsažené v kupní smlouvě (objednávce), a to zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen "osobní údaje").

9.3. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem:

 • plnění smluvního vztahu (zejména za účelem uzavření kupní smlouvy, plnění kupní smlouvy, vyřizování reklamací, vyřizování objednávek, vystavení a zasílání faktur, vymáhání pohledávek, včetně uplatnění práv u soudů, pojišťoven apod.),
 • plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména plnění daňových povinností, povinností v oblasti statistiky, povinností vůči orgánům činným v trestním řízení apod.),
 • zasílání nabídek nových a stávajících produktů prodávajícího (obchodních sdělení prodávajícího), a to za podmínky udělení souhlasu kupujícího se zasíláním těchto nabídek.

9.4. Kupující, resp. zástupce kupujícího právnické osoby souhlasí se zpracováním jména a příjmení kupujícího, resp. jména a příjmení zástupce právnické osoby a e-mailové adresy pro účely zasílání nabídek nových a stávajících produktů prodávajícího dle odst. 3 písm. c) tohoto článku IX. obchodních podmínek. Tento souhlas kupující uděluje prodávajícímu na dobu neurčitou. Kupující může odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů a odmítnout zasílání nabídek nových a stávajících produktů prodávajícího (obchodních sdělení prodávajícího) zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího info@kvitidecor.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy a kupující byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů může odmítnout udělit již v objednávce.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.6. Výše uvedené osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující jako subjekt údajů má ohledně ochrany osobních údajů práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů na ochranu osobních údajů a která je oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu, a to:

 • Právo na přístup k osobním údajům

V případě, že má kupující zájem zjistit, jaké o něm prodávající zpracovává osobní údaje, má právo získat od prodávajícího informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má současně právo získat k těmto osobním údajům přístup. V případě opakované žádosti kupujícího je prodávající oprávněn za poskytnutí informace požadovat od kupujícího přiměřený poplatek, a to formou zálohy, a pokud kupující tuto zálohu neuhradí, nebude mu informace poskytnuta.

 • Právo na opravu nepřesných či nepravdivých osobních údajů

V případě, že prodávající zpracovává o kupujícím nepřesné, či nepravdivé osobní údaje, má kupující právo požadovat jejich opravu. Prodávající je povinen provést opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu, avšak vždy s ohledem na jeho personální a technické možnosti.

 • Právo požadovat vysvětlení

V případě, že by se zpracováním osobních údajů kupujícího prodávajícím narušovala ochrana jeho osoby a soukromí, nebo by byly osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím vysvětlení.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že bude kupující přesvědčen o tom, že ze strany prodávajícího dochází k porušení práva kupujícího na ochranu soukromí, má právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 • Právo na výmaz osobních údajů

V případě, že osobní údaje kupujícího již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, anebo jsou prodávajícím zpracovávány neoprávněně, má kupující právo požadovat jejich výmaz.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že kupující nemá zájem o výmaz jeho osobních údajů, ale pouze na dočasné omezení rozsahu zpracování jeho osobních údajů, má právo požadovat po prodávajícím omezení zpracování těchto osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že má kupující zájem na tom, aby prodávající předal jeho osobní údaje dalšímu subjektu, má právo na přenositelnost údajů k tomuto subjektu. Pokud by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nevyhoví prodávající takové žádosti.

 • Právo vznést námitku

Kupující má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů prodávajícího. V případě, že prodávající neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů kupujícího, který převažuje nad zájmy, nebo právy a svobodami kupujícího, je prodávající povinen zpracování osobních údajů na základě námitky kupujícího ukončit bez zbytečného odkladu.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu uděleného kupujícím, je kupující oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.

9.8. Při výkonu práv uvedených v předchozím odstavci mohou kupující kontaktovat prodávajícího e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího info@kvitidecor.cz.

9.9. Na žádost kupujícího dle tohoto článku 9. obchodních podmínek, bude prodávající reagovat nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. V případě nutnosti je prodávající oprávněn prodloužit lhůtu nejdéle o 2 měsíce. O prodloužení lhůty včetně důvodů pro její prodloužení, je prodávající povinen informovat kupujícího.

Tyto obchodní podmínky pro E-shop kvítí DECOR nabývají účinnosti dnem 29.3.2023.